you are here:

H.S.C.(Science) Results

H.S.C.(Science) 2017-2018
No.of Students Appeared - 163
No.of Students Passed - 161
Total School Result - 99.00%
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Bole Deveshri 588 90.46
02 Engle Neha 581 89.38
03 Chaudary Nishanth 559 86.00
H.S.C.(Science) 2015-2016
Total School Result 100%
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Bhole Bhushan Raman 566 87.08
02 Akole Ajay Vilas 560 86.15
03 Warke Bhagyesh Sunil 556 85.54
H.S.C.(Science) 2014-2015
No.of Students Appeared-177
No.of Students Passed -175
Total School Result 99.00%
Rank Name of Students Percentage
01 P. Lokesh 88.00
02 J. Milind 87.38
03 P. Manasi 86.77
H.S.C.(Science) 2013-2014
No.of Students Appeared-200
No.of Students Passed -198
Total School Result 99.00%
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Borole Suchet Chetan 92.00
02 Chaudary Rohit Rajendhra 91.69
03 Khare Sarang Shashikant 90.92
H.S.C.(Science) Feb. 2010
No.of Students Appeared-166
No.of Students Passed -163
Total School Result 98.19%
Students Above 90% - 04
Students Above 80% - 26
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Chaudhari Vishal Prakash 551 91.83
02 Shukla Onkar Shrikant 547 91.17
H.S.C.(Science) Feb. 2009
No.of Students Appeared-148
No.of Students Passed -146
Total School Result 98.65%
Students Above 90% - 04
Students Above 80% - 35
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Patil Pushpak Ramesh 556 92.67
02 Karade Dhiraj Sukhadev 551 91.83
H.S.C.(Science) Feb. 2008
No.of Students Appeared-162
No.of Students Passed -154
Total School Result 95.06%
Students Above 90% - 00
Students Above 80% - 19
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Chaudhari Saurabh Prabhakar 539 89.83
02 Patil Vikas Janardan 528 88.00
H.S.C.(Science) Feb. 2007
No.of Students Appeared-152
No.of Students Passed -141
Total School Result 92.76%
Students Above 90% - 03
Students Above 80% - 17
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Bidkar Rohit Mohan 555 92.50
02 Neva Dhiraj Dattatraya 549 91.50
H.S.C.(Science) Feb. 2006
No.of Students Appeared-103
No.of Students Passed -96
Total School Result 93.20%
Students Above 90% - 01
Students Above 80% - 15
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Chaudhari Nitin Vasant 553 92.17
02 Bhole Ashish Meghshyam 528 88.00
02 Lambole Vibha Vasant 528 88.00